Bel Ons! +32 3 605 09 34  |  info@solutionsforall.be

Bel Ons! +32 3 605 09 34  |  info@solutionsforall.be

Logo
Privacy

1. Waarom deze privacyverklaring?

 

Solutions4All hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

Met deze Privacyverklaring wil Solutions4All u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Solutions4All.

 

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van Solutions4All.

 

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

 

Het www.solutionsforall.be is een initiatief van:

 

Solutions4All

Melkerijstraat 61 - 63
2900 Schoten

BTW BE 0662 548 996

E-mail: info@solutionsforall.be

Telefoon: +32 3 605 09 34

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

Solutions4All verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Solutions4All:

 

Identificatiegegevens

 

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

 

Solutions4All verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening.

 

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.

Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.

Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.

De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

 

Marketing doeleinden

 

Bij een bezoek aan het platform/de website/de applicatie van Solutions4All worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u het platform/de website/de applicatie van Solutions4All bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

 

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Solutions4All en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Solutions4All zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

 

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Solutions4All.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Solutions4All heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

 

5. Wij gebruiken ook cookies!

 

Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u het platform/de website van Solutions4All wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

 

6. Wat zijn mijn rechten?

 

6.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

 

Solutions4All verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Solutions4All onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

 

6.2. Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

 

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van Solutions4All uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Solutions4All uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Solutions4All hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@solutionsforall.be.

 

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Solutions4All. Solutions4All zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

 

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;

Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;

Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;

Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

 

Solutions4All beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

 

6.3. Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

Gedurende de periode die Solutions4All nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;

Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;

Wanneer Solutions4All de persoonsgegevens van de gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en de gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;

Gedurende de periode die Solutions4All nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

 

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Solutions4All staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Solutions4All dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Solutions4All hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@solutionsforall.be.

 

6.4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

Gebruiker heeft het recht om de aan 3DSolutions4AllID verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de gebruiker.

 

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Solutions4All hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@solutionsforall.be.